A. Introduktion

 1. Integriteten hos de som besöker vår webbplats är något väldigt viktigt för oss och vi värnar om den. Vår policy nedan förklarar hur vi tar hand om dina personuppgifter.
 2. Genom att, under det första besöket på vår webbplats, godkänna cookies i enlighet med vår policys villkor underlättar du för oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.
B.  Utmärkelse

Detta dokument skapades med stöd av mall som utvecklats av SEQ Legal.

C. Insamling av personuppgifter

Följande typer av personuppgifter kan samlas, lagras och användas:

 

 1. Information om din dator bland annat IP adressen, din geografiska plats, vilken typ och versionen av din webbläsare samt ditt operativsystem.
 2. Information om dina besök och användning av vår webbplats, vilket innefattar extern källa, besökets duration, de hemsidor du har besökt samt sökväg för webbplatsens navigering.
 3. Information om din epost/mejladress, vilken du lägger in på vår webbplats vid registreringen.
 4. Information du lägger in när du skapar din profil på vår webbplats, t ex namn, foton, kön, födelsedatum, civilt tillstånd, intressen och fritidsaktiviteter, information om utbildningsbakgrund samt information om professionell bakgrund/yrke.
 5. Information du lägger in, såsom namn och epost/mejladress, när du ordnar ditt abonnemang och för utskick av mejlinformation och/eller nyhetsbrev.
 6. Information du lägger in när du använder de olika tjänster på vår webbplats.
 7. Information utifrån din användning av vår webbplats, t ex om vilken tid, hur ofta och under vilka förutsättningar du använder vår webbplats.
 8. Information avseende dina köp på vår webbplats, de tjänster du nyttjar samt de kontotransaktioner du genomför, vilka innefattar namn, adress, telefonnummer, mejladress samt information om ditt kreditkort.
 9. Information du postar på webbplatsen i syfte att publicera på internet, vilket innefattar användarnamn, profilinformation samt innehållet i dina post.
 10. Information som ingår i all kontakt med oss genom mejl eller genom vår webbplats, vilket innefattar innehållet i kontakten samt metadata.
 11. All övrig personlig information du tillhandahåller oss.

Enligt vår policy, bör du ha fått samtycke i fall du postar eller bearbetar personlig information av annan person.

D. Hantering av personuppgifter

Alla personuppgifter du tillhandahåller oss används för de syften som anges enligt vår policy i de specifika sidor på vår webbplats. Vi kan använda dina personuppgifter för följande syften:

 

 1. webbplatshantering och hantering av vårt företag
 2. personlig konfiguration av vår webbplats för att tillmötesgå dina behov.
 3. för att aktivera användningen av de tillgängliga tjänsterna på vår webbplats
 4. för att kunna leverera de produkter du handlar genom vår webbplats
 5. för att erbjuda tjänster du handlar genom vår webbplats
 6. för att kunna skicka kontotransaktioner, fakturor samt påminnelser om betalningar samt insamling av dina betalningar
 7. skicka icke-reklaminformation
 8. skicka e-post om dina önskemål
 9. skicka vårt nyhetsbrev via e-post ifall du önskat få det (du kan alltid informera oss i fall du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev)
 10. skicka reklaminformation om ditt företag eller annat företag som vi anser kan vara av intresse för dig, genom meddelanden eller, om du har godkänt, via e-post eller likande sätt (du kan alltid informera oss ifall du inte längre önskar få reklaminformation)
 11. tillhandahålla statistiska uppgifter om våra användare till tredje part (som inte kommer att kunna identifiera någon användare genom denna information)
 12. hantering av förfrågningar och klagomål, skickat in av dig själv eller som har med vår webbplats att göra
 13. upprätthålla webbplatsens säkerhet och förebyggande av bedrägerier
 14. bekräftelse av godkännande av webbplatsens villkor (vilket inkluderar övervakning av personliga meddelanden som hanteras via vår privata online meddelandeservice) och
 15. andra användningsområden.

Om du skickar personlig information för publicering på vår webbplats, kommer vi att publicera eller använda denna information enligt överenskommelse med dig.

 

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publicering av information som berör dig på vår webbplats och kan konfigureras med webbplatsens sekretesskontroll. 

Vi kommer inte att vidarebefordra information som berör dig utan ditt samtycke till någon tredje part eller till någon tredje parts kommersiella avdelning.

E. Utlämnande av personuppgifter

Vi kan delge dina personuppgifter till någon av våra anställda, chefer, försäkringsbolag eller våra professionella konsulter, representanter för leverantörer eller underleverantörer i enlighet med syften som anges i denna policy.

 

Vi kan delge dina personuppgifter till alla medlemmar i vår företagsgrupp (vilket innebär våra dotterbolag, företaget som kontrollerar vår portfölj och dess dotterbolag) i enlighet med syften som anges i denna policy.

Vi utlämnar personuppgifter:

 

 1. i den mån detta krävs enligt lagen
 2. i förhållande till aktuella eller framtida rättsliga förfaranden
 3. i syfte att konsolidera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (bland annat att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken när vi tillhandahåller information till tredje part)
 4. till köpare (eller potentiell köpare) av varor i företaget vi säljer (eller funderar på att sälja)
 5. till person som vi med säkerhet tror tillhör rättsväsendet eller någon annan behörig myndighet som har att göra med utlämning av personuppgifter, i de fall vi anser att denna myndighet kommer att kräva utlämning av de specifika personuppgifterna.

I enlighet med denna policy, kommer vi inte att tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part.

F. Internationella dataöverföringar

 

 1. Information som samlas in kan lagras och bearbetas och överföras mellan de olika länder där vi är verksamma, i syfte att kunna använda dessa i enlighet med denna policy.
 2. Information som samlas in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddsförordning motsvarande det som finns inom det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personuppgifter som postas på vår webbplats eller som du önskar publicera på vår webbplats, finns tillgängliga via internet i hela världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av personuppgifter av tredje part.
 4. Du samtycker uttryckligen till dataöverföringen som anges i detta avsnitt (F).
G. Bevarande av personuppgifter

 1. Avsnitt G definierar proceduren av vår integritetspolicy, som har skapats i syfte att säkerställa att våra juridiska skyldigheter följs i enlighet med bevarande och radering av personuppgifter.
 2. Personuppgifter som vi, för en anledning, hanterar kommer inte att bevaras längre tid än vad som är nödvändigt.
 3. Personuppgifter raderas vid kontobyte eller när kontot raderas av användaren själv.
 4. Personuppgifter raderas inte av oss, gamla personuppgifter/data dock som inte använts på två år undantas och kan raderas.
 5. Trots andra bestämmelser i avsnitt G, bevaras dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter
 6. i den utsträckning som krävs enligt lag
 7. i fall vi anser att dessa dokument kan relateras till någon form av rättslig process och
 8. i syfte att konsolidera, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (bland annat att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken när vi tillhandahåller information till tredje part).
H. Dina personuppgifters säkerhet

 1. Vi kommer att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder på teknisk och organisatorisk nivå för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.
 2. Vi lagrar alla personuppgifter du tillhandahåller på ett säkert sätt (genom lösenordskyddande- och brandväggsservar).
 3. Alla elektroniska penningtransaktioner som utförs på vår webbplats skyddas av vår krypteringsteknik.
 4. Du samtycker till att överföringen av information på internet i sig är osäker och att vi inte kan garantera säkerheten för data som cirkulerar över internet.
 5. Du är ansvarig för att sekretessen av lösenordet du använder är konfidentiellt, vi kommer inte att be om ditt lösenord (såvida du inte loggar in på vår webbplats).
I. Ändringar

Vi uppdaterar vår policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats då och då. Du bör kontrollera sidan ibland för att se till att du förstår alla förändringar i vår policy. Vi kan meddela dig av ändringar i vår policy via e-post eller via ett privat meddelandesystem på vår webbplats.

 

J. Dina rättigheter

Du kan be oss ge dig all information vi har om dig; tillhandhållandet av sådan information är föremål för följande:

 

 1. Genom att tillhandahålla tillräcklig information till exempel din identifikation endast med en certifierad kopia av ditt pass eller identitetskort av en notarie och en kopia av en elräkning som visar din nuvarande adress.

Vi kan komma att spara de personuppgifter du begär under den tid som är tillåten enligt lag. 

 

Du kan, när som helst, be oss att inte behandla dina personuppgifter för reklamändamål.

I praktiken, antingen accepterar du uttryckligen i förväganvändningen av dina personuppgifter för reklamändamål, eller så kan vi utesluta din information från användning i reklamändamål.

 

K. Tredjepartssajter

Vår webbplats innehåller hyperlänkar och information från webbplatser från tredje part.

Vi kan inte kontrollera och ansvarar inte för tredje parts skyddspolicy och praxis.

 

 

L. Information uppdatering

Meddela oss om den information vi har om dig behöver uppdateras eller korrigeras.

M. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en serie bokstäver och siffror) som skickas via en server och lagras i webbläsaren. ID skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”permanenta” eller ”inloggade” cookies: en permanent cookies lagras i en webbplats och förblir giltigt till dess utgångsdatum, såvida det inte raderas tidigare av användaren, en inloggad cookies, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarinloggningen när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis inte information som kan identifiera användaren men dina personuppgifter som vi har tillgång till kan länkas till data som lagras eller hämtas av cookies. Inloggade och permanenta cookies på vår webbplats

 

 1. Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats och syftet med deras användning definieras nedan:
 2. Vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att identifiera en dator när en användare besöker webbplatsen / för att hitta användare när de navigerar på webbplatsen / för att tillåta användning av kundvagn på webbplatsen / för att förbättra webbplatsens funktionalitet / för att analysera användningen av webbplatsen / för att hantera webbplatsen / skydda dig från bedrägerier och förbättra webbplatsens skydd / rikta in annonser som kan vara av intresse för specifika användare.
 3. I de flesta webbläsare kan du vägra cookies till exempel:
 4. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av cookie-inställningarna som du hittar genom att klicka på ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och ”Avancerat”.
 5. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på ”Verktyg”, ”Alternativ”, ”Sekretess”, välja ”Använd anpassade inställningar för historik” från menyn och ta bort alternativet ”Acceptera kakor från webbplatser”; och
 6. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att gå till menyn ”Anpassa och kontrollera” och klicka på ”Inställningar”, ”Visa avancerade inställningar” och ”Innehållsinställningar” och välja ”Blockera webbplatser från data” nedan från rubriken ”Cookies”.

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på funktionerna på många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på din webbplats.

 

 1. Du kan radera cookies som redan är lagrade på din dator – till exempel:

1. i Internet Explorer (version 10) måste du radera cookiefilerna manuellt (du hittar instruktioner i  http://support.microsoft.com/kb/278835 );

2. i Firefox (version 24) kan du radera cookies genom att klicka på ”Verktyg”, ”Alternativ”, ”Sekretess”, välja ”Använd anpassade inställningar för historik”, klicka på ”Visa kakor” och ”Ta bort alla kakor” och

3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn ”Anpassa och kontrollera” och klicka på ”Inställningar”, ”Visa anpassade inställningar” och ”Rensa webbdata” och sedan välja ”Ta bort kakor och annan data” innan du klickar på ”Rensa webbinformation”.

4. Radering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på många webbplatsers funktionalitet.